REGULAMIN AKCJI LOJALNOŚCIOWEJ

Zbieraj naklejki i kupuj taniej – Linia MAESTRO -50%”

 

 

 1. Akcja lojalnościowa Kupuj zbieraj, rabat odbieraj – Linia Maestro -50%”organizowana jest na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 2. Organizatorem akcji lojalnościowej Kupuj zbieraj, rabat odbieraj – Linia Maestro 50%” (dalej zwanej: „Akcją lojalnościową”) jest PIOTRUŚ PAN Spółka z o.o. Spółka komandytowa. wpisana do rejestru przedsiębiorców, KRS 0000318286,
  NIP: 795-246-06-75 zwana dalej „Organizatorem”.

 

 1. Akcja Lojalnościowa zostanie przeprowadzona na terytorium Polski, na terenie wybranych sklepów sieci Organizatora. Lista sklepów biorących udział w Akcji lojalnościowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 2. Akcja lojalnościowa kierowana jest do wszystkich osób fizycznych, konsumentów w rozumieniu art.221 Kodeksu cywilnego (zwanych dalej: „Klientami”), którzy dokonają zakupów w sklepach, uczestniczących w Akcji lojalnościowej, w terminach i na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.

 3. Akcja lojalnościowa, prowadzona w oparciu o niniejszy Regulamin, ma charakter otwarty i powszechny.

 4. Udział w Akcji lojalnościowej jest dobrowolny.

 5. Akcja lojalnościowa trwa od dnia 01.04.2019 roku do dnia 15.06.2019 roku. Wydawanie Naklejek trwa od dnia 01.04.2019 roku do dnia 15.06.2019 roku. Zakup produktów z linii Maestro po cenie promocyjnej (z uwzględnieniem rabatu w wysokości 50% od ceny sprzedaży), w przypadku zebrania określonej liczby Naklejek (wzór Naklejki stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu), jest możliwy w terminie od dnia 01.04.2019 roku do dnia 15.06.2019 roku lub do wyczerpania asortymentu.

 6. Akcja lojalnościowa w terminie, określonym w pkt. 7, trwa do wyczerpania zapasów Produktów lub do odwołania Akcji lojalnościowej decyzją Organizatora

 7. Akcja lojalnościowa polega na umożliwieniu Klientowi zakupu w cenie promocyjnej (z uwzględnieniem rabatu w wysokości 50% od ceny sprzedaży) produktu z linii Maestro (zwanego dalej „Produktem”) po uprzednim zebraniu na Karcie Kolekcjonerskiej (zwanej dalej „Kartą”), określonej w pkt. 14 Regulaminu, odpowiedniej liczby Naklejek. Wykaz produktów, objętych Akcją lojalnościową wraz z ich zdjęciami i opisami oraz cenami (ceną z uwzględnieniem rabatu o wartości 50% ceny sprzedaży danego Produktu oraz pełną ceną danego Produktu), stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 8. Naklejki wydawane są Klientowi za zakup wszystkich dostępnych w sprzedaży artykułów za wyjątkiem alkoholi, leków, art. tytoniowych z oferty sieci sklepów Organizatora, biorących udział w akcji lojalnościowej, bez względu na formę płatności Naklejki nie podlegają wymianie na gotówkę.

 9. Warunkiem otrzymania Naklejki jest dokonanie w ramach jednej transakcji zakupu artykułów, o których mowa w pkt. 10, na kwotę co najmniej 25,00 zł w okresie od 01.04.2019 roku do dnia 15.06.2019 roku – za każde wydane 25,00 zł przysługuje jedna Naklejka. Zakup powinien być udokumentowany na jednym dowodzie zakupu (dowodem zakupu jest paragon lub faktura VAT)

 10. Naklejki będą wydawane przez kasjera niezwłocznie po zakończeniu transakcji zakupu. Klient nie może odebrać Naklejki w późniejszym terminie. Po odejściu od kasy nie są uwzględniane reklamacje dotyczące ilości wydawanych Naklejek.

 11. Zebrane Naklejki należy nakleić na Kartę (wzór Karty stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu). Karty będą dostępne w sklepach sieci Organizatora, biorących udział w Akcji lojalnościowej, przez cały czas jej trwania. Karta wraz z naklejonymi Naklejkami stanowi znak legitymujący na okaziciela, upoważniający do zakupu po cenie promocyjnej (z uwzględnieniem rabatu w wysokości 50% od ceny sprzedaży), na warunkach opisanych w Regulaminie, Produktów objętych Akcją lojalnościową.

 12. Każde 5 (pięć) sztuk Naklejek, naklejonych na Karcie kolekcjonerskiej, uprawnia do zakupu jednego Produktu, objętego Akcją lojalnościową, po cenie z uwzględnieniem rabatu o wartości 50% ceny sprzedaży danego Produktu.

 13. W celu zakupu Produktu, objętego Akcją lojalnościową, w cenie uwzględniającej rabat o wartości 50% ceny jego sprzedaży, Klient powinien wziąć samodzielnie z oznaczonej ekspozycji wybrany przez siebie Produkt i udać się z nim do kasy. Przy kasie Klient powinien przekazać kasjerowi wybrany produkt wraz z Kartą z naklejonymi Naklejkami. Naklejki powinny znajdować się na jednej Karcie. Wykorzystana przez Klienta do zakupu Produktu Karta z Naklejkami podlega zatrzymaniu przez kasjera. Wykorzystana Karta nie może być ponownie użyta.

 14. Zakup Produktu po cenie uwzględniającej rabat, określony w pkt. 15, nie zostanie przyznany w następujących sytuacjach:

  1. na Karcie nie znajduje się wymagana liczba Naklejek;

  2. Karta lub Naklejka została podrobiona, przerobiona lub skopiowana;

  3. Karta lub Naklejka jest zniszczona i nieczytelna.

 15. W przypadku zniszczenia lub zagubienia Karty lub Naklejki, duplikaty nie będą wydawane.

 16. Klient może dokonać zakupu dowolnej liczby Produktów, objętych Akcją lojalnościową, w cenie uwzględniającej rabat o wartości 50% ceny jego sprzedaży, jednakże każdorazowo musi spełnić wszystkie warunki określone w niniejszym Regulaminie, umożliwiające taki zakup.

 17. Nie jest możliwy zwrot pełnowartościowego Produktu, objętego Akcją lojalnościową.

 18. Reklamacja Produktu, objętego Akcją lojalnościową, może być zgłoszona w miejscu zakupu lub bezpośrednio u Organizatora, z podaniem daty i miejsca zakupu, w trakcie trwania Akcji lojalnościowej oraz po jej zakończeniu. Klient może złożyć reklamację w ciągu dwóch miesięcy od daty ujawnienia się wady (w ogólnym terminie dwóch lat od daty zakupu), inaczej traci uprawnienia.

 19. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres korespondencyjny Klienta, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, kserokopię dowodu zakupu dokonanego w terminie objętym Akcją lojalnościową (paragonu lub faktury) lub w inny sposób wykazać datę, miejsce i cenę reklamowanego produktu, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.

 20. Reklamacje rozpatruje powołana do tego przez Organizatora Komisja.

 21. Rozpatrywanie reklamacji odbędzie się w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

 22. O wyniku postępowania reklamacyjnego Klient zostanie poinformowany listem poleconym, wysłanym w terminie, o którym mowa powyżej.

 23. Udział w Akcji lojalnościowej jest równoznaczny z zaakceptowaniem przez Klienta niniejszego Regulaminu w całości. Klient zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.

 24. Akcja lojalnościowa nie łączy się z innymi akcjami lub promocjami.

 25. Akcja lojalnościowa nie jest żadną z gier wymienioną w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jedn. Dz.U. z 2018, poz .165 ze zm)

 26. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe związane z Akcją lojalnościową nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

 27. Regulamin Akcji lojalnościowej dostępny jest w siedzibie Organizatora, u kierowników sklepów, biorących udział w Akcji lojalnościowej. Organizator zastrzega, z uwzględnieniem zapisów Kodeksu cywilnego, możliwość zmiany niniejszego Regulaminu.

 28. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie podana przez Organizatora w każdym sklepie, biorącym udział w Akcji lojalnościowej.

 

 

 

Załączniki:
  1.wykaz sklepów biorących udział w akcji lojalnościowej

  2. wykaz produktów objętych akcją lojalnościową

  3. wzór Naklejki

  4. wzór Karty Kolekcjonerskiej

 

1. Wykaz sklepów objętych akcją lojalnościową

Lp.

Nazwa

Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

1

Delikatesy Piotruś Pan

37-700 Przemyśl

Przemyśl

Ul. Wyb. O. Św. Jana Pawła II 70

2

Delikatesy Piotruś Pan

38-600 Lesko

Lesko

Ul. Parkowa 2

3

Delikatesy Piotruś Pan

37-741 Krasiczyn

Krasiczyn

Krasiczyn 138

4

Delikatesy Piotruś Pan

37-550 Radymno

Radymno

Ul. Os. Jagiełły 14

5

Delikatesy Piotruś Pan

37-700 Przemyśl

Przemyśl

Ul. Paderewskiego 14 b

6

Delikatesy Piotruś Pan

37-700 Przemyśl

Przemyśl

Ul. Sikorskiego 1 b

7

Delikatesy Piotruś Pan

37-700 Przemyśl

Przemyśl

Ul. Mickiewicza 7

8

Delikatesy Piotruś Pan

36-245 Nozdrzec

Nozdrzec

Nozdrzec 235

9

Delikatesy Piotruś Pan

38-600 LESKO

Bezmiechowa

Bezmiechowa 222

10

Delikatesy Piotruś Pan

37-700 Przemyśl

Przemyśl

Ul. Franciszkańska 35

11

Delikatesy Piotruś Pan

37-500 Jarosław

Jarosław

Osiedle 1000-lecia 6

12

Delikatesy Piotruś Pan

37-500 Jarosław

Jarosław

Ul. Nartowskiej 1

13

Delikatesy Piotruś Pan

37-430 Jeżowe

Jeżowe

Jeżowe 4 a

14

Delikatesy Piotruś Pan

37-700 Przemyśl

Przemyśl

Ul. Grunwaldzka 97

15

Delikatesy Piotruś Pan

37-750 Dubiecko

Nienadowa

Nienadowa 502 c

16

Delikatesy Piotruś Pan

37-716 Orły

Orły

Ul. Przemyska 4

17

Delikatesy Piotruś Pan

37-500 Jarosław

Jarosław

Ul. Bema 2

18

Delikatesy Piotruś Pan

37-600 Lubaczów

Lubaczów

Ul. Sobieskiego 13

19

Delikatesy Piotruś Pan

37-550 Radymno

Radymno

Ul. Rynek 25

20

Delikatesy Piotruś Pan

35-082 Rzeszów

Rzeszów

Ul. Architektów 11

21

Delikatesy Piotruś Pan

37-700 Przemyśl

Przemyśl

Ul. 3-go maja 32

22

Delikatesy Piotruś Pan

37-205 Zarzecze

Zarzecze

Zarzecze 1 a

23

Delikatesy Piotruś Pan

37-200 Przeworsk

Przeworsk

Ul. Łańcucka 1 a

24

Delikatesy Piotruś Pan

37-220 Kańczuga

Kańczuga

Ul. Rynek 20

25

Delikatesy Piotruś Pan

37-755 Krzywcza

Krzywcza

Krzywcza 32

26

Delikatesy Piotruś Pan

37-700 Przemyśl

Przemyśl

Ul. Ofiar Katynia 16

27

Delikatesy Piotruś Pan

37-306 Grodzisko Dolne

Grodzisko Dolne

Grodzisko Dolne 288 d

28

Delikatesy Piotruś Pan

37-734 Fredropol

Fredropol

Fredropol 17

29

Delikatesy Piotruś Pan

37-700 Przemyśl

Ostrów

Ostrów 398

30

Delikatesy Piotruś Pan

38-540 Zagórz

Zagórz

Ul. Piłsudskiego 14

31

Delikatesy Piotruś Pan

37-500 Szówsko

Szówsko

Ul. Zamojska 14

32

Delikatesy Piotruś Pan

37-700 Przemyśl

Przemyśl

Ul. Monte Cassino 40

33

Delikatesy Piotruś Pan

37-700 Przemyśl

Prałkowce

Prałkowce 88

34

Delikatesy Piotruś Pan

37-500 Jarosław

Jarosław

ul. 3-go maja 47b

35

Delikatesy Piotruś Pan

37-500 Jarosław

Jarosław

ul. Piłsudskiego 25

36

Delikatesy Piotruś Pan

37-620 Horyniec Zdrój

Horyniec Zdrój

Ul. Wojska polskiego 3A

37

Delikatesy Piotruś Pan

37-700 Przemyśl

Przemyśl

ul. Obozowa 1

 

2. Wykaz produktów objętych akcją lojalnościową

nazwa produktu

cena regularna brutto bez naklejek

obniżka 50 %

cena brutto z naklejkami

Garnek MAESTRO 18cm art. 21103

119,98

50%

59,99

Garnek MAESTRO 20cm art. 21104

129,98

50%

64,99

Garnek MAESTRO 24cm art. 21105

159,98

50%

79,99

Patelnia MAESTRO 24cm art. 21106

115,98

50%

57,99

Patelnia MAESTRO 26cm art. 21107

135,98

50%

67,99

Nóż kuchenny MAESTRO 9cm art. 21099

29,98

50%

14,99

Nóż uniwersalny MAESTRO 13cm art. 21098

35,98

50%

17,99

Nóż uniwersalny MAESTRO 20cm art. 21097

55,98

50%

27,99

Nóż szefa MAESTRO 20cm art. 21096

57,98

50%

28,99

Ostrzałka MAESTRO art. 21100

55,98

50%

27,99

Wyciskacz do czosnku MAESTRO art. 21101

55,98

50%

27,99

Korkociąg MAESTRO art. 21102

55,98

50%

27,99

CZAJNIK NDZ 2,7 L MAESTRO 21094

99,98

50%

49,99

ZESTAW SZTUĆCÓW MAESTRO 24cz 21095

159,98

50%

79,99

 

3. Wzór naklejki

4. Wzór Karty Kolekcjonerskiej 

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie